Персональні дані

ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка організована Оператором на принципах:

  • законності цілей і способів обробки персональних даних, сумлінності та справедливості в діяльності Оператора;
  • достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимості обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей, заявлених під час збору персональних даних;
  • обробки тільки персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;
  • відповідності змісту та обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки. Персональні дані, що обробляються, не повинні бути надлишковими по відношенню до заявлених цілей їх обробки;
  • неприпустимості об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, не сумісною між собою;
  • забезпечення точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальності стосовно цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів або забезпечує їх вжиття щодо видалення або уточнення неповних або неточних даних;
  • зберігання персональних даних у формі, що дає змогу визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних.

СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувачів містять у собі:

  • надані Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті: ім’я, номер мобільного телефону, рід діяльності стосовно використання Сайту та адресу електронної пошти;
  • ті, що додатково надаються Користувачами за запитом Оператора з метою виконання Оператором зобов’язань перед Користувачами, що випливають з Договору. Оператор має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що засвідчує особу, або іншого документа, що містить ім’я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Оператора, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача та дасть змогу унеможливити зловживання і порушення прав третіх осіб.

Інша інформація про Користувачів, що обробляється Оператором.

Оператор може також обробляти іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе:

додаткові дані, одержувані під час доступу до Сайту, що включають в себе дані про технічні засоби (пристрої), технологічну взаємодію з Сайтом (в т.ч. IP-адресу хоста, вид операційної системи користувача, тип браузера, географічне положення, постачальник послуг Інтернету) і подальші дії Користувача на Сайті.

інформація, отримана в результаті дій Користувача на Сайті.

УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних (Користувача) на обробку його персональних даних, що видається Користувачем Оператору на умовах цього положення. Суб’єкт персональних даних приймає рішення про надання його персональних даних та надає згоду на їх обробку Оператору вільно, своєю волею та у своєму інтересі шляхом вчинення Користувачем наступних конклюдентних дій: проставлення символу в спеціальному полі під заголовком “Я згоден на обробку своїх персональних даних” у кожній реєстраційній формі, розташованій у Мережі “Інтернет” за мережевою адресою: podgorniyart.com, у тому числі, але не обмежуючись: за фактом реєстрації на Сайті в реєстраційній формі за мережевою адресою: podgorniyart.com Вчинення Користувачем названих конклюдентних дій свідчить про те, що згода Користувача на обробку його персональних даних є конкретною, поінформованою та свідомою. Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних (Користувачем) у будь-який час шляхом направлення Користувачем відповідного повідомлення на адресу Оператора на адресу електронної пошти: [email protected].

Збір персональних даних.

Збір персональних даних Користувача здійснюється на Сайті під час реєстрації, а також надалі при внесенні Користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою інструментарію Сайту. Персональні дані, передбачені п. 4.1.1. цього Положення, надаються Користувачем і є мінімально необхідними під час реєстрації. Персональні дані, передбачені п. 4.1.2. цього Додатка, є додатково наданими Користувачами відомостями за запитом Оператора з метою виконання Оператором зобов’язань перед Користувачами, що випливають з Договору.

Зберігання та використання персональних даних.

Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв’язку з виконанням вимог законодавства. Під час збирання персональних даних, зокрема за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі “Інтернет”, Оператор забезпечує запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг персональних даних Користувачів з використанням баз даних, що знаходяться на території України.

Передача персональних даних.

Персональні дані Користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цим Положенням.
За вказівки Користувача або за наявності згоди Користувача можливе передання персональних даних Користувача третім особам-контрагентам Оператора з умовою прийняття такими контрагентами зобов’язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації. Оператор на підставі договору може доручити обробку персональних даних третій особі. Істотною умовою такого договору є наявність права у цієї особи на обробку персональних даних, обов’язок забезпечення зазначеною особою конфіденційності персональних даних і безпеки персональних даних під час їх обробки.

Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

З метою виконання угоди між Користувачем і Оператором і надання Користувачеві доступу до використання функціоналу Сервісу, Оператор розвиває сервіси та продукти, що надаються, розробляє і впроваджує нові сервіси та продукти, оптимізує якість сервісів і продуктів, удосконалює доступний функціонал Сайту і сервісів. Для забезпечення реалізації зазначених цілей Користувач погоджується на здійснення Оператором з дотриманням чинного законодавства збору, зберігання, накопичення, систематизації, вилучення, зіставлення, використання, наповнення (уточнення) їхніх даних, а також на отримання й передання афілійованим особам і партнерам результатів автоматизованого опрацювання таких даних із застосуванням різних моделей оцінювання інформації у вигляді цілочисельних та/або текстових значень та ідентифікаторів, що відповідають заданим у запитах оціночним критеріям.

Взаємодія з федеральними органами виконавчої влади з питань обробки та захисту персональних даних суб’єктів, персональні дані яких обробляються Оператором, здійснюється в рамках законодавства України.

Зберігання персональних даних здійснюється Оператором у формі, що дає змогу визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі їхньої обробки, і вони підлягають знищенню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в їхньому досягненні в порядку, передбаченому цим Положенням порядку.